De gegevens op onze site zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 
Zij zijn bedoeld als informatie in algemene zin, voor een ieder, die meer wenst te weten over de vermelde onderwerpen.
Wij doen dan ook ons best de informatie zo ‘up to date’ mogelijk te houden.

Echter, Le Grand Geveltechniek noch diens medewerker(s) en/of uitvoerder(s) danwel de webmaster(s) en/of webdesigner(s) en/of diens medewerkers en/of uitvoerder(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade(n) dan ook, ontstaan ten gevolge van het bezoeken van de site, noch ten gevolge van fouten en/of onjuistheden in de overgedragen informatie, dan wel gebrek aan informatie, de wijze waarop de informatie is verkregen, alsmede voor enig handelen door derden t.g.v. enige informatie of het ontbreken daarvan.