Leveringsvoorwaarden van Le Grand Geveltechniek

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van of met Le Grand Geveltechniek.

Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens Le Grand Geveltechniek aangeboden contract. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn steeds “onder voorbehoud goedkeuring directie”. Zij zijn dus niet bindend, tenzij achteraf door Le Grand Geveltechniek schriftelijk bevestigd.

Artikel 3 Prijs Lid 1:
De prijs is inclusief  btw., tenzij anders is overeengekomen.

Lid 2: De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3 en art. 5 door Le Grand Geveltechniek niet achteraf worden verhoogd, tenzij de levering door toedoen van de klant wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.

Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant kan alsdan van de overeenkomst afzien, tenzij Le Grand Geveltechniek aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen. Le Grand Geveltechniek is echter nimmer verplicht tegen de foutief gecalculeerde prijs te leveren of tot schadevergoeding gehouden.

Lid 4: Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de klant geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Leveradres Lid 1:
Onder leveradres wordt verstaan de woonplaats van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 2: Vervoer en opslag van de gekochte goederen is voor rekening en risico van Le Grand Geveltechniek tenzij de levering door toedoen van de klant is uitgesteld of vertraagd.

Artikel 5 Montage, demontage en binnen- of buitenafwerking

Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

Lid 2: Onder montage wordt verstaan: demonteren oude kozijnen, monteren nieuwe kozijnen en afdichten van de buitenzijde van de kozijnen met compriband of kit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 3: Le Grand Geveltechniek zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten.

Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, wordt de klant geacht bekend te zijn met de daarbij behorende risico’s en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft Le Grand Geveltechniek niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden, ongeacht of Le Grand Geveltechniek deze derden heeft ingeschakeld of niet.

Lid 4: Binnenafwerking houd in het afwerken van de dagkant met stucwerk, gipsplaat of anderszins, en vindt alleen plaats indien dit is overeengekomen. Is er geen binnenafwerking van toepassing dan worden de kozijnen a/d binnenzijde tussen het kozijn en de muur alleen met purschuim afgedicht en verder niets dus ook niet stuc- of behang klaar opgeleverd.

Lid 5: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de goederen aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal Le Grand Geveltechniek de klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn en omtrent de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn. Eerst nadat de klant zich akkoord heeft verklaard met het (doen) uitvoeren van aanvullende bouwkundige voorzieningen en de kosten die hiermee gemoeid zijn, zal Le Grand Geveltechniek gehouden zijn tot het voortzetten van de werkzaamheden.

Lid 6: Le Grand Geveltechniek zal bij het monteren nooit de afvoer aansluiten op het (openbare) riool omdat dit wettelijk verboden is. Le Grand Geveltechniek zal wel laten zien dat electrische spotjes en een heater goed werken maar zal dit nooit aansluiten op het netwerk daar Le Grand Geveltechniek hiervoor niet, zoals wettelijk verplicht is, gecertificeerd is.

Le Grand Geveltechniek zal, indien klant zelf verantwoordelijk is voor een deugdelijke fundering, nimmer verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een ondeugdelijke fundering welke door de klant zelf is aangebracht.

Artikel 5a Asbest
Lid 1: Indien bij opmeting van kunststof kozijnen, – deuren,- schuifpuien of bij een dakkapel wordt vermoedt dat er zich in de dakplaten asbest bevindt, zal de opmeter een monster nemen en dit monster in een laboratorium laten onderzoeken. Indien hieruit blijkt dat er inderdaad asbest aanwezig is in de gevels of dakplaten, dan is de klant ertoe gehouden de asbest onmiddellijk en volledig voor eigen rekening en risico te doen verwijderen door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Tot aan het moment dat de asbest aantoonbaar en volledig is verwijderd, is Le Grand Geveltechniek niet gehouden de werkzaamheden voort te zetten.

Lid 2: Overig aangetroffen asbesthoudend of milieuvervuilend materiaal zal bij de klant worden achtergelaten. De eventuele verwijdering daarvan dient de klant op eigen kosten zelf te realiseren, ongeacht de hoeveelheid daarvan.

Artikel 6 Vergunningen
Lid 1: Indien voor het plaatsen van de bij Le Grand Geveltechniek gekochte producten vergunningen nodig zijn is het risico van het niet verkrijgen van deze vergunningen voor koper. Het niet verkrijgen van een benodigde vergunning is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven doen.

Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden komen voor rekening van de koper.

Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper ter zake een vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil koper zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) koper moet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunningverlenende instantie moet binnen 14 dagen door koper zijn voldaan; c) koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunningverlenende instantie binnen 7 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar Le Grand Geveltechniek hebben gestuurd; c) de vergunning moet in hoogste instantie zijn geweigerd.

Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

Lid 5: Bij een afwijzende beslissing op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde vergunning is koper gehouden daartegen elk beschikbaar rechtsmiddel in te stellen, bij gebreke waarvan de vergunning geacht wordt te zijn verleend.

Artikel 7 Subsidie
Lid 1: Indien voor het plaatsen van de bij Le Grand Geveltechniek gekochte producten subsidie benodigd is, is het risico van het niet verkrijgen van deze subsidie voor koper. Het niet verkrijgen van de benodigde subsidie is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven doen.

Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde subsidie zijn verbonden komen voor rekening van de koper.

Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper ter zake subsidie kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil koper zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen:

a) koper moet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde subsidie hebben aangevraagd;

b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de subsidie verlenende instantie moet binnen 7 dagen door koper zijn voldaan;

c) koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de subsidie verlenende instantie binnen 7 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar Le Grand Geveltechniek hebben gestuurd;

d) de subsidie moet definitief zijn geweigerd.

Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan. wordt de subsidie geacht te zijn verleend.

Lid 5: Bij een afwijzende beschikking op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde subsidie is koper gehouden daartegen elk beschikbaar rechtsmiddel in te stellen, bij gebreke waarvan de subsidie wordt geacht te zijn verleend.

Artikel 8 Financiering
Lid 1: Indien in de overeenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet-verkrijgen van een eventueel benodigde financiering voor rekening van de klant.

Lid 2: Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van toekenning van financiering kan de klant zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst aan Le Grand Geveltechniek tenminste drie gemotiveerde schriftelijke verklaringen van kredietverlenende instellingen heeft doen toekomen waaruit blijkt dat deze instellingen weigeren aan de klant een krediet te verstrekken ter hoogte van het totale orderbedrag of een gedeelte hiervan tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden. Bij gebreke daarvan is de klant gehouden de overeenkomst na te komen.

Artikel 9 Annulering

Lid 1: De klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) heeft geen recht op ontbinding (herroepingsrecht) van de overeenkomst daar het de verkoop en levering van volgens de specificaties van de klant vervaardigde zaken betreft, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument (art. 6:230p aanhef sub f onder 1° BW).

Lid 2: De klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst daar het de verkoop en levering van volgens de specificaties van de klant vervaardigde zaken betreft, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant.

Lid 3: De klant is te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen, voor zover het enkel de montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, doch de klant is alsdan gehouden de voor het gehele werk geldende prijs te betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Le Grand Geveltechniek van het reeds voltooide werk.

Artikel 10 Incassokosten
Lid 1: Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met Le Grand Geveltechniek v.o.f. gesloten overeenkomst(en} verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de klant.

De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.

Lid 2: Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan Le Grand Geveltechniek deze werkelijk gemaakte kosten op de koper verhalen.

Artikel 11 Levertijd

Lid 1: Levering geschiedt zoveel mogelijk met in achtname van de op het contract vermelde termijn. Gelet op aard en strekking van de overeenkomst (een complexe overeenkomst tot productie, levering en plaatsing van maatwerkgoederen waarbij meerdere partijen en toeleveranciers zijn betrokken) is deze termijn echter nimmer een fatale. Overschrijding met minder dan 4 maanden geeft de klant geen recht op ontbinding wegens te late levering.

Lid 2: Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan Le Grand Geveltechniek van de benodigde grond- en/of hulpstoffen of ten gevolge van andere Le Grand Geveltechniek betreffende omstandigheden waarop zij redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop Le Grand Geveltechniek weer leveren kan, zonder dat de klant het recht heeft de overeenkomst te ontbinden en zonder dat Le Grand Geveltechniek tot enige schadevergoeding wegens te late levering gehouden is.

Lid 3: Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan 6 maanden wordt overschreden kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening en risico van de klant komen.

Lid 4: In geval van een levering “op afroep” dient de afroep plaats te vinden uiterlijk 12 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Vindt de afroep niet of niet tijdig plaats, dan dient de klant in ieder geval 12 maanden na orderdatum de overeengekomen prijs te betalen en wordt Le Grand Geveltechniek geacht de gekochte goederen voor levering en plaatsing gereed te houden.

Artikel 12 Reclames
Lid 1:
De koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) dient binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Le Grand Geveltechniek kennis te geven dat de gekochte en geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden.

Lid 2: De koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dient binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken aan Le Grand Geveltechniek kennis te geven dat de gekochte en geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden. Le Grand Geveltechniek is in dat geval gehouden tot niet meer dan kosteloze vervanging of herstel en is in het bijzonder niet tot schadevergoeding gehouden.

Lid 3: Le Grand Geveltechniek is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover het de montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
De producten blijven – behoudens eventuele natrekking – eigendom van Le Grand Geveltechniek totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14 Betaling
Lid 1: Tenzij tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden: de eerste betalingstermijn betreft een aanbetaling ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs en dient door de klant te zijn voldaan nadat de maatvoering van de te leveren goederen door of namens Le Grand Geveltechniek is bepaald en de klant de factuur met betrekking tot de aanbetaling heeft ontvangen. Le Grand Geveltechniek gaat eerst over tot het verstrekken van opdracht voor vervaardiging van de goederen, nadat de volledige aanbetaling door Le Grand Geveltechniek is ontvangen. De tweede betalingstermijn ter hoogte van 60% van de overeengekomen prijs dient volledig door de klant te zijn voldaan bij de aanvang van de eerste dag dat montage van de goederen plaatsvindt. De derde en laatste betalingstermijn ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs dient op de laatste dag dat montage van de goederen en oplevering van het werk plaatsvindt door de klant te zijn voldaan.

Lid 2: De klant dient op verzoek van Le Grand Geveltechniek een ongeclausuleerde standaard bankgarantie te verstrekken ter grootte van het orderbedrag. De bankgarantie dient in het bezit van Le Grand Geveltechniek te zijn tenminste één week voor de montagedatum en dient geldig te zijn tot minimaal één maand na de montagedatum. Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit is van Le Grand Geveltechniek , dan is Le Grand Geveltechniek niet gehouden te monteren terwijl Le Grand Geveltechniek de kosten uit hoofde van de geplande montage en het vaststellen van een nieuwe montagedatum op de klant zal kunnen verhalen. De kosten van de bankgarantie komen altijd voor rekening van de klant.

Lid 3: Bij overschrijding van een betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim en de wettelijke rente plus 3% verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist.

Artikel 15 Garantie

Lid 1: De deugdelijkheid van de geleverde kunststof gevelelementen en de montage wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de van toepassing zijnde technische details en voorschriften gewaarborgd voor een periode van 1 jaar op de (inzet) horren en plissé-hordeuren 2 jaar op het hang- en sluitwerk,10 jaar op het dubbelglas, 10 jaar op de montage, 10 jaar op kleurechtheid van de kozijnen en 15 jaar op de profielen geleverd door Le Grand Geveltechniek, te rekenen van de datum van montage.

Lid 2: De deugdelijkheid van de geleverde aluminium terrasoverkappingen, zijwanden, zijspieen, polycarbonaat platen, glazen dakplaten, glazen schuifdeuren, ledverlichting met inbouwspotjes en de heater wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de van toepassing zijnde technische details en voorschriften gewaarborgd voor een periode van 2 jaar op de ledverlichting en dimmer, op de heater, en 2 jaar op de loopwagens, 5 jaar op de terrasoverkappingen, zijwanden, zijspieen, polycarbonaat platen, glazen dakplaten, 5 jaar op de montage, 5 jaar op kleurechtheid van de kozijnen en 5 jaar op de boven en onderrail systeem profielen, uitgezonderd de loopwagens geleverd door Le Grand Geveltechniek, te rekenen van de datum van montage.

Lid 3: Buiten de garantie vallen: – kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; – beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; – beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege Le Grand Geveltechniek zijn verricht;- beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig, ruw of abnormaal gebruik van het geleverde of van verwaarlozing;

Lid 4: De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van Le Grand Geveltechniek van hetgeen door de klant als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.

Lid 5: De garantie vervalt indien de klant zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Grand Geveltechniek reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten door (een) derde(n).

Lid 6: Indien de koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen en/of aan het in artikel 12 lid 1 bepaalde heeft voldaan, is Le Grand Geveltechniek niet gehouden aan haar garantieverplichtingen te voldoen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Le Grand Geveltechniek is beperkt tot het bepaalde in artikel 5 lid 3 en de nakoming van de garantieverplichtingen zoals omschreven in artikel 15.

Artikel 17 Overmacht
Lid 1: Ingeval van overmacht is Le Grand Geveltechniek gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Lid 2: Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Le Grand Geveltechniek onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft Le Grand Geveltechniek bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 18 Foldermateriaal

Klant kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, webshop folder- of reclamemateriaal, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De klant kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Forumkeuze
Alle geschillen zullen in eerste aanleg worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Flevoland, zittingslocatie Lelystad.

HOOFDSTUK 2 – GEFINANCIERDE CONTRACTEN

Artikel 21 – Medewerking acceptatie onderzoek
Teneinde het mogelijk te maken voor de Bank de acceptatie mogelijkheden voor de klant te onderzoeken, verplicht de klant zich om op eerste verzoek van de Bank volledige en juiste inlichtingen te verstrekken omtrent zijn vermogens- en inkomstenpositie.

Artikel 22 – Non-acceptatie financiering
Mocht de klant door de Bank niet geaccepteerd worden dan zal er geen sprake zijn van enigerlei schadevergoeding door een der partijen, tenzij de non-acceptatie het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen door de klant.

Artikel 23 – Gedeeltelijke of voorwaardelijke acceptatie financiering
Lid 1: Indien de klant door de Bank niet wordt geaccepteerd voor het op de overeenkomst vermelde bedrag doch voor een lager bedrag, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen voor goederen tot dit lagere bedrag. Uit de gekochte goederen dient de klant binnen 1 week na de acceptatiebeslissing een keuze te maken, bij gebreke waarvan Le Grand Geveltechniek een keuze voor de klant mag maken. Le Grand Geveltechniek houdt die goederen dan voor levering gereed en heeft recht op betaling van die goederen.

Lid 2: Indien de klant niet door de Bank wordt geaccepteerd dan onder de voorwaarde dat de klant ten behoeve van de Bank een zekerheidsrecht van hypotheek verleent op zijn onroerende zaak dan zal de klant daaraan zijn medewerking verlenen. De kosten van het vestigen van het zekerheidsrecht komen voor rekening van Le Grand Geveltechniek.

Lid 3: Indien de klant mocht weigeren zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een door de bank nodig geacht zekerheidsrecht, dan is de klant jegens Le Grand Geveltechniek schadeplichtig. De schadevergoeding bestaat uit vergoeding van alle door Le Grand Geveltechniek gemaakte kosten en de gederfde winst ten belope van tezamen tenminste 30% van de orderwaarde.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden Flevoland (Almere) onder KvK nummer 66785421 Le Grand Geveltechniek is gevestigd aan de Dwarsvaartweg 2, 8243 RZ in Lelystad.